สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ


เอสเอ็มอีแบงก์ สนับสนุนโอกาสให้กับข้าราชการบำนาญสามารถขอสินเชื่อโดยนำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน เพื่อลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

จุดเด่น

  • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ    
    ปีที่ 1  เดือนที่ 1 - 6          คิด MLR - 2%ต่อปี
             เดือนที่ 7 - 12        คิด MLR - 1.5%ต่อปี
    ปีที่ 2  เป็นต้นไป              คิด MLR - 1%ต่อปี 


วงเงินสินเชื่อต่อราย

  • ขั้นต่ำ 10,000 บาท เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี


คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นผู้รับบำนาญซึ่งได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง