ส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) และด้านช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

เอสเอ็มอีแบงก์ ยึดมั่นในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ขณะเดียวกันคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันธนาคารกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ไว้อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ

1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้านองค์กร
4. ด้านพนักงาน

เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายทั้ง 4 ด้านข้างต้น บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงกำหนดแผนปฏิบัติงานเป็น 3 ระยะ


สำหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเข้าไปช่วยเหลือใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านทำนุบำรุงพระศาสนา และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยทุกกิจกรรมจะเน้นให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานมีความรู้สึกที่จะต้องเอื้อเฟื้อต่อสังคมภายนอกและภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านดังนี้


ด้านการพัฒนาการศึกษา

ธนาคารต้องการยกระดับการศึกษาของเยาวชน โดยเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ครู อาจารย์ในโรงเรียนหรือสถานการศึกษาต่าง ๆ ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การสนับสนุนห้องสมุดประจำโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและกีฬา ฯลฯ


ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ทั้งก่อนและหลังการได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยช่วยเติมเต็มองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้วยการจัดอบรมสัมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมถึงการวินิจฉัยสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้อยู่รอด และให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนต่าง ๆ


ด้านทำนุบำรุงพระศาสนา

ธนาคารมีการปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนอยู่ในหลักพุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศานา รวมถึงการเข้าไปทำนุบำรุงพระศาสนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พระสงฆ์และผู้ที่อยู่ในชุมชนได้รับการช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และชุมชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่


ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ธนาคารมีการดูแลทั้งสังคมภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ในด้านพนักงานจะเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีศักยภาพสูงสุด จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก

และเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารมุ่งมั่นที่จะทำให้ทั้ง 4 ด้าน มีการร้อยประสานกัน เพื่อทำให้กิจกรรม CSR เกิดความต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงตามแนวทางดังนี้

1. ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
2. ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้ประสานกัน
3. ต้องให้พนักงานมีส่วนร่วม
4. ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร CSR