SMEs คนดี ประวัติดี โอกาสดี มาถึงแล้ว กู้ได้สูงสุด 150% ของมูลค่าคิดเป็นหลักประกัน
เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ให้ทุน...หนุนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ตั้งตัว เติบโต ก้าวไกล ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกภาคธุรกิจ พัฒนากิจการ ระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ใช้เพียง บสย.ค้ำประกัน
สิทธิพิเศษ..สำหรับลูกค้าเดิม ประวัติชำระดี รับสิทธิ์เติมเงินคืนสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน