เติมความสุข...ทางการเงิน ให้เงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุง พัฒนากิจการ...ให้ดียิ่งขึ้น
สินเชื่อรายย่อย...เพื่อ SMEs ให้เงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือสถานประกอบการ
เครดิตทางการค้า... เรื่องกล้วยๆ เราช่วยคุณเงินหมุนคล่อง... เสริมสภาพคล่องธุรกิจ...สบายใจ ต่อทุนเพิ่ม ไม่รู้จบ...
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีเริ่มต้นธุรกิจ ให้เงินลงุทนตั้งตัว หรือหมุนเวียนธุรกิจ
ธพว. ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคเอกชน โดยกำหนดกิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง