ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
ชือผู้ประสานงาน
เบอร์ติดต่อ
1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คุณศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
02-202-4044
2
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน)
คุณชัยรัตน์  แก้วด้วง
02-367-8412
3
ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์    
4
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สำนักโลจิสติกส์)
คุณเกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ
02-202-3617 / 02-202-3555
5
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณเสาวลักษณ์  ฟางศรีสุนันทา
02-253-0561 * 2224 
6
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
คุณกฤษฎิ์ ทรงต่อศรีสกุล
02-890-9779
7
สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
คุณอรนุช  ณ พัทลุง
02-233-9919 ต่อ 404 
8
สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณจุไรลักษณ์  กาเมือง
0-3893-0100 * 1003
9
สถาบันพลาสติก
คุณมณฑิกาญจน์
คุณเจษฎา  บุญนิธีวนิช
02-391-5340-3 ต่อ 444
02-391-5340-3 ต่อ 424
10
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
คุณสุชาดา  รามัญอุดม
02-564-4000 * 6227 
11
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คุณกาญจนา ทองชำนาญ
02-713-5492-9*303
12
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณจันทร์นภา  วรรณวิจิตร
02-619-5500 *104
13
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณอุบลวรรณ
02-280-7272*103
14
สถาบันยานยนต์
ดร.อรรถวิท  เตชะวิบูลย์วงศ์
02-712-2414 * 6335
15
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
คุณอวัตถา
02-617-1727
16
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณมะลิวัลย์
02-713-6290-2
17
สถาบันอาหาร
คุณพุทธรักษ์  คำวงษ์
02-886-8088
18
สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
คุณอรรจน์  อิ่มศูนย์
02-553-8371
19
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
คุณนิตยา
02-202-3263/02-202-3081
20
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.พาณุวงศ์  
02-202-3402/02-354-3285
21
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คุณทัศนีย์  สามิภักดิ์
02-202-4250 
22
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
คุณจอม มุกดาประกร
คุณสาวแพร ภัทรสกล
0-2298-3064, 0-2298-3072                                  
23
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
คุณเอโกะ
 091-408-7808
24
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
คุณนเรศ  ไชยวงค์
0-2831-3163
25
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
คุณสุเชษฐ์
0-2577-9376
08 1493 4480
26
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
คุณพรชัย หอมชื่น
0-2644-6000  ต่อ 106
27
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คุณเอกชัย ขจรคำ
0-2564-7000  ต่อ 1339
28
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (SIPA)
คุณชัยณรงค์  ฉัตรรัตนวารี
คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย
02-141-7151
0-2141-7165
29
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
คุณวรวุฒิ ชิระนุรังสี
02-2024547
30
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
คุณสมโภชน์  โมกมี
คุณสมเกียรติ ชูพรรคเจริญ
085-487-0289
081-8236570
31
สสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย
คุณสุริยา คำสุวรรณ
081-6689263
32
สมาคมส่งเสริมการค้าอาเชียน
คุณชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล
02-2766516
33
สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล
คุณมนตรี พงษ์พันธุ์
02-2762538 / 02-2762539  
34
สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณเรืองชัย จินตรุ่งเรืองชัย
081-6270053
35
สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย
คุณญาณิศา สุขหอม
02-621-2020 
36
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
คุณวนิดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
02-9659193
37
สมาคมไทยคอมโพสิท
คุณกุ้ง
02-7135033
38
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย    
39
มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย
คุณนงลักษณ์ นิมิตรภูวดล
081-1732004 / 081-8751900
40
หอการค้าจังหวัดสงขลา    
41
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา    
42
สมาคมเอสเอ็มอีจังหวัดสงขลา    
43
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี    
44
สมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคอีสาน    
45
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่    
46
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จ.เชียงใหม่
   
47
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
48
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต  
ผจก. ชมลพัช (คุณอ้อย 089-7188763) 076-217567
49
หอการค้าจังหวัดพังงา    
50
หอการค้าจังหวัดระนอง    
51
หอการค้าจังหวัดชุมพร    
52
หอการค้าจังหวัดกระบี่    
53
สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้    
54
สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก    
55
สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้    
56
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช    
57
สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้    
58
หอการค้าจังหวัดชัยนาท    
59
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท    
60
สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย    
61
สมาคมโรงสีข้าวไทย    
62
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด    
63
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
คุณศักดา
081-470-7111
64
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
คุณอนุสรณ์
038-273-095
65
สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
คุณสมจิตร์  ปริพิทักษ์กุล
038-428-933, 038-426-401-2
66
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี    
67
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี    
68
หอการค้าจังหวัดตราด    
69
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด    
70
หอการค้าจังหวัดปัตตานี  
073-450-826
71
หอการค้าจังหวัดนราธิวาส  
073-611767
72
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก    
73
หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี    
74
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
คุณสัณฑพงค์  เทพวงค์ 
086-309-2006
75
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี
คุณธัชชสิทธิ์ ศิงปาภิสันทน์ 
081-856-6865
76
หอการค้าจังหวัดสระบุรี    
77
สมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี    
78
หอการค้าจังหวัดปทุมธานี
คุณสุนิสา
02-581-1738 , 02-581-1739 
79
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี    
80
เครือข่าย Biz Club จังหวัด    
81
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ    
82
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
83
หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์    
84
สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี    
85
หอการค้าจังหวัดลพบุรี
คุณศศิภา  พันธุ์วิชัย
034-413-964 / 090-117-4480
86
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
คุณกฤษณา  พรหมเกาะ
081-787-3405
87
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
88
หอการค้าจังหวัดเลย    
89
หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี    
90
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์    
91
สมาคมขนส่งภาคตะวันออก (ระยอง)
คุณชมภู่
081-4483535
92
หอการค้าจังหวัดสตูล    
93
หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี    
94
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง    
95
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี    
96
หอการค้าจังหวัดพัทลุง
คุณบุษบง  ธรรมชาติ  
081-2767731
97
หอการค้าจังหวัดราชบุรี
คุณขวัญนภา  บรรจง
ผู้จัดการสำนักงานหอการค้าฯ
032-311021, 089-9285208
98
หอการค้าจังหวัดอ่างทอง    
99
หอการค้าจังหวัดระยอง
นางกมรวรรณ  จิระวังแก้ววรวุฒิ
0-3861-6414 ,086-3281836
100
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
นวิยา เจริญสุข (สุ) 
034-820 822 , 087-577 7948
101
สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี
คุณธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์
038-493-467 / 081-377-1188
102
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย
นายรังสฤษดิ์  บุญสิน
081-372-2255
103
หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี    
104
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
คุณดาวเรือง
043-324-990
105
หอการค้าจังหวัดตรัง
คุณสิริรัตน์  ฟุกล่อย
081-606-1955
106
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คุณอภิญญา  วนวาสี
053-620-316
107
หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร    
108
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา    
109
หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
อุษา   อินทรนเรศ    (แอน)
086-440-9535
110
หอการค้าจังหวัดน่าน
นายพันธุ์พัฒน์ พิชา
089-6385252
111
หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณสุนารี  ดีกระจ่าง
 
112
หอการค้าจังหวัดชุมพร    
ปี 2558
113
หอการค้าจังหวัดแพร่    
114
หอการค้าจังหวัดนครพนม    
115
หอการค้าจังหวัดพะเยา
คุณนภดล
098-8814106 /054-483903
116
หอการค้าจังหวัดมหาสารคราม    
117
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์    
118
หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำพู    
119
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ    
120
หอการค้าจังหวัดลำปาง
คุณไก่
054-265078 /089-8355898
121
สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง
คุณธนา แก้วนิล
089-8541293
122
สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง
คุณประหยัด แลสันกลาง
081-6721814
123
สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง
คุณภาวินี (โบว์)
054-226300
124
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยงจังหวัดขอนแก่น    
125
หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร    
126
สมาคมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดยะลา
คุณวรรณะ (นายกสมาคม)
089-2995009
127
สมาคมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดปัตตานี
คุณอิสมาแอ (นายกสมาคม)
081-8962464
128
สมาคมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดนราธิวาส
คุณดีเลิศ (นายกสมาคม)
081-748347
129
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี    
130
หอการค้าจังหวัดยโสธร    
131
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ    
132
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์    
133
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ    
134
หอการค้าจังหวัดสกลนคร    
135
หอการค้าจังหวัดนครปฐม    
136
หอการค้าจังหวัดอุตรดิษถ์    
137
หอการค้าจังหวัดพิจิตร    
138
สมาคมตลาดสดไทย
คุณสร้อย
089-8252598
139
บริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด
คุณสร้อย
089-8252598
140
บริษัท เอเซีย ซีนีม่า เน็ตเวิร์ค จำกัด*
คุณอุ้ย
086-3651616
141
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ดร.เอก
081-4066623
142
หอการค้าจังหวัดตาก
 
 
143
สมาคมตลาดสดไทย
คุณสร้อย
089-8252598
144
บริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด
คุณสร้อย
089-8252598
145
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
คุณนก  
086-3193345
146
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
147
สภาอุตสาหกรมจังหวัดนครพนม
 
 
148
สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
 
 
149
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
คุณนิภาภรณ์ เล็กอุทัย (ฮั้ว) 
02-890-9790 
150
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
ณัฐปภัสร์ จันทร์หอมฦ(ขวัญ) 
081-513-0006 
151
หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
ประธานฯนางกุสุมา หงษ์ชูตา 
087-946-1898 
152
เครือข่ายธุรกิจบีสคลับ จังหวัดแพร่
คุณปัทมาวดี ศรีเจริญ สุวัจณี เสวนานุช 
sopitasadjanarapan@gmail.com 
153
หอการค้าจังหวัดนครนายก
คุณบุษกร ฮงพานิชตระกูล 
098-891-7319 , 087-037-9757 
154
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
นายภัทรพล ปะทะโม(ต้อง) 
084-071-1702 , 02-613-6619-20 
155
หอการค้าจังหวัดหนองคาย
นางมนนิภา โกวิทศิริกุล
042-411-512
ปี 2559
156
โครงการศูนย์บริการข้อมูล ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. คุณเทวิทน์ วงศ์วานิช  
157
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี คุณสุริยัน บุญยมโนนุกุล 02-59177879