สินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560


สินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560

วัตถุประสงค์

  • ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ
  • ดอกเบี้ยต่ำเพียง 3 % ระยะเวลา 3 ปี
  • ผ่อนนาน 7 ปี


วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ ปี
2560 โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้เป็นไปตามที่ ธพว. ประกาศกำหนดเขต
พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติหรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560 จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และ ระนอง

วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

ระยะเวลากู้ยืม ไม่เกิน 7 ปี
- ปีที่ 1 – 3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
- ปีที่ 4 - 7 ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว. กำหนด

หลักประกัน ตามที่ธนาคารกำหนด หรือ บสย. ค้ำประกัน

เงื่อนไขอื่น ๆ
SMEs ที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ต้อง
สามารถพิสูจน์หรือเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ได้ เช่น มีรูปถ่าย แสดงความ
เสียหาย ระบุวันที่ถ่ายภาพและชื่อสถานประกอบการให้ชัดเจน หรือหลักฐานการยืนยันผลกระทบอื่น ๆ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (7 กุมภาพันธ์ 2560)) หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน