สินเชื่อรายย่อย


เอสเอ็มอีแบงก์ สนับสนุนและส่งเสริมด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้มีเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ขยาย ปรับปรุง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

จุดเด่น

  • ผ่อนชำระ 7 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย MLR + 1%ต่อปี


วงเงินกู้ต่อราย

  • ตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท


ค่าธรรมเนียม หลักประกัน และคุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร