สินเชื่อ Special SMEs


สินเชื่อสำหรับลูกค้าชั้นดี SME Bank

ธนาคารสนับสนุนเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจกับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกับธนาคาร ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุนขยายและหรือปรับปรุงกิจการ ภายใต้วงเงินของโครงการ 2,000 ล้านบาท

จุดเด่น
- วงเงินกู้รวมสูงสุดต่อราย ได้ถึง 500 ล้านบาท
- ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ(Front End Fee)
- อัตราดอกเบี้ย MLR ตลอดโครงการ
- ใช้หลักประกันเดิมค้ำประกัน (ราคาประเมินไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องมีการทบทวนราคาใหม่)

เงื่อนไข
- สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ

คุณสมบัติผู้กู้
- เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีหลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร
- ประเภทวงเงินสินเชื่อเดิมเป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) อย่างเดียว หรือมีวงเงินสินเชื่อประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาร่วมกับวงเงินสินเชื่อประเภทอื่น และเป็นลูกค้าที่เบิกใช้วงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติเต็มวงเงินแล้ว
- เป็นลูกค้าที่มีสถานะนี้จัดชั้นปกติ(A) ในช่วง 12 เดือนทีผ่านมา
- เป็นลูกหนี้ที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระหรือปรับโครงสร้างหนี้มาก่อน

เอกสารประกอบการยื่นกู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1357 หรือ SME Bank ทุกสาขา