เมื่อคุณมีความต้องการอยากได้สินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ควรทำความเข้าใจกับ ประเภทของเงินกู้ หรือที่ในวงการธนาคารเรียกว่า “ประเภทสินเชื่อ” ว่ามีอะไรบ้าง เพราะจะทำให้คุณเข้าใจว่า สินเชื่อประเภทใดเหมาะกับธุรกิจของคุณ และมีค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนเท่าไหร่ แล้วจึงดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรวมทั้งแผนงานที่น่าเชื่อถือไปให้ธนาคารเพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่อของคุณต่อไป

เมื่อคุณมีเอกสารพร้อมก็ไปติดต่อที่ธนาคาร และนำเสนอโครงการเพื่ออธิบายให้ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารเข้าใจ และสนใจในธุรกิจของคุณ ธนาคารมักจะสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคำสินเชื่อของคุณ โดยคำถามส่วนใหญ่ที่มักจะถูกถามมีดังนี้
  1. คุณต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ทำอะไรบ้าง
  2. รายละเอียดของการลงทุนมีอะไรบ้าง ใช้เงินประมาณเท่าไร และจะขอกู้ธนาคารเป็นสัดส่วนต่อทุนที่ลงไปเท่าไร
  3. ข้อมูลของกิจการ แหล่งที่มาของรายได้ ประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงิน
  4. หลักประกันที่ใช้เป็นที่ตั้งของธุรกิจหรือไม่ และประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร
  5. คุณมีความเข้าใจในธุรกิจ มีความชำนาญ และศึกษาธุรกิจมานาน รู้จริงในธุรกิจมากน้อยเพียงไร มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำธุรกิจ และสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้อย่างไร (ซึ่งในกรณีนี้ควรมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้จริง)