อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 

 

ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม หน่วย : ร้อยละต่อปี เริ่มใช้ตั้งแต่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
(Minimum Retail Rate)
8.925  1 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)
(MINIMUM  LOAN RATE)
6.875  1 พฤษภาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อเช่าซื้อ (MHR)
(MINIMUM  HIRE-PURCHASE  RATE)
 
3.875 14 พฤษภาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อลิสซิ่ง (MLSR)
(MINIMUM  LEASING  RATE)
 
7.375 14 พฤษภาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อเครดิตการค้า (MFR)
(MINIMUM  FACTORING  RATE)
6.75 1 พฤษภาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการส่งออก
(SME RATE)
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR) 24 เมษายน 2552

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4.99 31 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ระบุ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง