อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 

 

ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม หน่วย : ร้อยละต่อปี เริ่มใช้ตั้งแต่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
(Minimum Retail Rate)
9.50  27 มิถุนายน 2556
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)
(MINIMUM  LOAN RATE)
7.00  19 มีนาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อเช่าซื้อ (MHR)
(MINIMUM  HIRE-PURCHASE  RATE)
 
3.875 14 พฤษภาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อลิสซิ่ง (MLSR)
(MINIMUM  LEASING  RATE)
 
7.375 14 พฤษภาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อเครดิตการค้า (MFR)
(MINIMUM  FACTORING  RATE)
7.625 14 พฤษภาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการส่งออก
(SME RATE)
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR) 24 เมษายน 2552

 

หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ระบุ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง