อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน

3 เดือน

0.875 0.875 0.875 0.875

6 เดือน

1.00 1.00 1.00 1.00

12 เดือน

1.375 1.375 1.375 1.375

18 เดือน

1.50 1.50 1.50 1.50

24 เดือน

1.75 1.75 1.75 1.75

36 เดือน

2.25 2.25 2.25 2.25

48 เดือน หรือมากกว่า

2.375 2.375 2.375 2.375
 

เงื่อนไข:

 1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
 2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
 3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
 4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทสมุดคู่ฝาก

จำนวนเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน

ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

 

มากกว่า 5,000 ล้านบาท

0..25

 

0.375

0.25

 

0.375

0.25

 

0.375

0.25

 

0.375

 เงื่อนไข:

 1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท (ยกเว้นลูกค้าของธนาคาร)
 2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
 3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
 4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น  สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

อัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงินประจำ (Receipt of Deposit)

ระยะเวลาฝาก
อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สถาบัน
ต่ำกว่า 3 เดือน 0.40 0.40 0.40 0.40
3 เดือน 0.875 0.875 0.875 0.875
6 เดือน 1.00 1.00 1.00 1.00
12 เดือน 1.375 1.375 1.375 1.375
18 เดือน 1.50 1.50 1.50 1.50
24 เดือน 1.75 1.75 1.75 1.75
36 เดือน 2.25 2.25 2.25 2.25
48 เดือน หรือมากกว่า 2.375 2.375 2.375 2.375

เงื่อนไข:

 1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
 2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
 3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
 4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506
                                 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
   

 

อัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit)

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน

12 เดือน

1.00

1.00

1.00

1.00

 

เงื่อนไข:

 

 1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
 2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
 3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
 4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง