เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดรับ “ทายาทธุรกิจ” ปี 2556

18 ก.พ. 2556ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “ทายาทธุรกิจ” เพื่อเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ และการจัดหาแหล่งเงินทุน หรือยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน การให้คำปรึกษาแนะนำต่อเนื่องทางธุรกิจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ว่างงานที่ตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ปี หรือผู้ที่เป็นเข้าของกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี และสามารถเข้ารับการอบรมได้ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และรุ่นที่ 2 จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีแบงก์ โทร.02-265-4600-2