ผู้ให้บริการ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม
 • เงินสด
 • แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย"
 • กรุงเทพ / ปริมณฑล รายการละ 15 บาท
 • ต่างจังหวัดทุกรายการจ่ายชำระ 50,000 บาท ละ 15 บาท จำนวนเงินที่เกิน 50,000 บาท คิด อัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินที่เกิน 50,000 บาท อัตราสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • เงินสด
 • แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย"
 • ตู้ ATM เลเซอร์ของะนาคารไทยพาณิชย์ กรณีที่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ของ ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ตู้ ATM เลเซอร์ของะนาคารไทยพาณิชย์ กรณีที่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้ Compay code 0130 แทนเลขที่บัญชีของ SME
 • กรุงเทพ / ปริมณฑล รายการละ 15 บาท
 • ต่างจังหวัดทุกรายการจ่ายชำระ 50,000 บาท ละ 15 บาท จำนวนเงินที่เกิน 50,000 บาท คิด อัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินที่เกิน 50,000 บาท อัตราสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • เงินสด
 • ถอน โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาต
 • แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย"
 • กรุงเทพ / ปริมณฑล รายการละ 10 บาท
 • ต่างจังหวัด รายการละ 15 บาท
 • เงินสด
 • ถอน โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (T/R)
 • แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย"
 • กรุงเทพ / ปริมณฑล รายการละ 10 บาท
 • ต่างจังหวัด ทุกรายการชำระ 70,000 บาท ละ 10 บาท
 • กรุงเทพ / ปริมณฑล รายการละ 10 บาท
 • ต่างจังหวัด ทุกรายการชำระ 50,000 บาท ละ 10 บาท
 • เงินสด
 • กรุงเทพ / ปริมณฑล รายการละ 15 บาท วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการรับชำระ
 • กรุงเทพ / ปริมณทล รายการละ 15 บาท ต่างจังหวัด รายการละ 20 บาท วงเงินไ่ม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ