SME Development Bank ร่วมงาน "คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ" จ.ตาก

03 ส.ค. 2560


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดงาน “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 7 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาเอสเอ็มอีภาคเหนือตอนล่าง หนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับเขตการค้าและนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี (Myawady Trade & Industrial Zone) ให้มีความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local economy) สามารถตอบรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปล่อยสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และใกล้เคียง ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท จ.ตาก เมื่อเร็ว ๆ นี้