SME Development Bank สัมมนา “แนะกลยุทธ์ SMEs รับมือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ พ.ศ. 2560”

20 ต.ค 2560


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “แนะกลยุทธ์ SMEs รับมือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ พ.ศ. 2560” เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวการดำเนินธุรกิจในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง SME Development Bank ถือเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกที่ได้จัดอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาร่วมบรรยายให้ความรู้ และภายในงานยังมีการแนะนำด้านบริการต่าง ๆ และสินเชื่อ Factoring ของธนาคาร มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน ณ สำนักงานใหญ่ SME Development Bank เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560