สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว


สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว
1 ในผลิตภัณฑ์ SME Development Bank
 
วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท
 
สนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามมติครม. 9 สิงหาคม 2559
                  
กู้สูงสุด 15 ล้านบาท
ดอกเบี้ยต่ำ 5 %
ใช้หลักประกันเดิม
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุงกิจการ
 
คุณสมบัติของผู้กู้
กลุ่มที่ 1 
1.เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นนิติบุคคล ประกอบธุรกิจร้านขายยา ร้านทอง ร้านแว่นตา ธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจอื่นที่เป็นไปตามนโยบายของกรมสรรพากร โดยทุกธุรกิจต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ
2. ต้องไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันยื่นกู้
3. กรณีลูกค้าใหม่ต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
 
กลุ่มที่ 2
1.เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่เป็นนิติบุคคล ประกอบธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ผลิต หรือ บริการ (ธุรกิจบริการนอกเหนือจากที่กำหนดในกลุ่มที่ 1) มาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันจดทะเบียน
2.ต้องไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันยื่นกู้
3.กรณีลูกค้าใหม่ต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
 
วงเงินสินเชื่อ
สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย
 
ระยะเวลาการกู้
1. วงเงินสินเชื่อไม่เกินมูลค่าคิดเป็นหลักประกัน กู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
2. วงเงินสินเชื่อเกินมูลค่าคิดเป็นหลักประกัน กู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
3. ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 12 เดือน
 
อัตราดอกเบี้ย
 
 
ลูกค้ากลุ่มที่ 1
ลูกค้ากลุ่มที่ 2
ปีที่ 1
อัตราดอกเบี้ย 5%ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย 5.99%ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย MLR + 0.5% ต่อปี
 
หลักประกัน
หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 
ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 
ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

เอกสารแนบ

spotsmartsmes_singleacc [1,173.47 Kb]