โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน


โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน  
  
เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งผู้ให้สิทธิและผู้รับสิทธิ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในชุมชนและภูมิภาค  เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในชุมชนและภูมิภาค ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องในการต่อยอดกิจการ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล ในจังหวัดต่างๆ
 
วงเงินโครงการ   7,500  ล้านบาท
 
วงเงินสินเชื่อ*
 
บุคคลธรรมดา        กู้สูงสุดไม่เกิน  2 ล้านบาท (กรณีที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ มีหนังสือรับรอง   จากหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมนับสนุน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท)
 
- นิติบุคคล                วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน  15 ล้านบาท
                                     *เมื่อรวมวงเงินเดิมแล้วต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด       ไม่เกิน 7 ปี
 
อัตราดอกเบี้ย    
  • กรณีใช้หลักประกัน บสย.   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี                       
  • กรณี ใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธพว. เฉพาะประเภทที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี  ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 ต่อปี
หลักประกัน
 
วงเงิน
หลักประกัน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
บสย.ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วงเงินส่วนเกินกว่า 5  ล้านบาท
หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 คุณสมบัติผู้กู้
 

1.    เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลไทย
 
2.    เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือSMEsที่ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งผู้ให้สิทธิ (Franchisor) หรือผู้รับสิทธิ (Franchisee) หรือ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า(Dealer)
 
      2.1)  ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
·   ธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่แหล่งท่องเที่ยว หรือ ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือ ตลาดต้องชม
·   ธุรกิจที่พัก หรือ โรงแรม หรือ สถานบริการ หรือ สถานที่ตากอากาศ
·   ธุรกิจภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร
·   ธุรกิจนำเที่ยว
·   ธุรกิจที่สนับสนุน และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้ง การขนส่งทางบก ทางน้ำ ธุรกิจซักอบรีด การส่งวัตถุดิบ ให้ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ธุรกิจที่มีการ เก็บรักษา สต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบ ผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปผลิตหรือ
·   จำหน่ายให้กับธุรกิจท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือนักท่องเที่ยว
·   ธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินการ ยกระดับ สร้างมาตรฐาน ความปลอดภัย
·   ธุรกิจผลิต หรือ จำหน่ายสินค้า หรือ ของที่ระลึก
·   ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ความงาม สมุนไพร สปา นวดแผนไทย
·   ธุรกิจกีฬา สันทนาการ
·   ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือ การดำเนินงานอื่นใด โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อชักนำ หรือ ส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
 
2.2)  ธุรกิจแฟรนไชส์ กรณีผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ต้องเป็นกิจการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว และประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นไปตามคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 
3.  เป็นผู้ประกอบการ SMEs ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นธุรกิจ แฟรนไชส์ที่เป็นผู้รับสิทธิ(Franchisee) หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า(Dealer)
 
4.  กรณีมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ต้องไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 
5. กรณีบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 
6.  ณ วันยื่นกู้ต้องไม่เป็น NPL