โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560


โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 ให้สามารถปรับปรุง ฟื้นฟู และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท

กู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย
เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบื้ย

  • ปีที่ 1-3 3% ต่อปี
  • ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

หลักประกัน

 

วงเงิน
หลักประกัน
ไม่เกิน 5.0 ลบ.
บสย.ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วงเงินส่วนที่เกินกว่า 5.0 ลบ.
หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs
2. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มีอายุเมื่อรวมระยะเวลาให้สินเชื่อแล้วไม่เกิน 65 ปี หรือนิติบุคคลที่มีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. กรณีลูกค้าใหม่ ต้องไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนเดือนเกิดภัยพิบัติ ณ วันยื่นกู้ต้องไม่เป็น NPL
4. ผู้กู้ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย