สินเชื่อ SMEs Transformation Loan


เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุง กิจการ

วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ทำให้กิจการมีปัญหาสภาพคล่อง
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
- SMEs ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจทำให้มีปัญหาด้านสภาพคล่อง
- SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) หรือที่มีนวัตกรรม
- SMEs ที่มีศักยภาพหรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 เช่น SMEs กลุ่มธุรกิจ S-curve และ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น

2. ให้สินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) มาจากสถาบันการเงินอื่น

3. วงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ณ วันยื่นขอสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ที่มีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
- ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
- ผู้กู้ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- ณ วันที่ขอยื่นกู้ต้องไม่เป็น NPL

อัตราดอกเบี้ย
- ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 3 ต่อปี
- ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (ตามประกาศของธนาคาร)

หมายเหตุ
1.กรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของ ธพว.
2.กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR/DR) ให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MLR ต่อปี

หลักประกัน
1. กรณีลูกค้าใหม่
- วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท บสย. ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- วงเงินส่วนเกินกว่า 5 ล้านบาท หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

2. กรณีลูกค้าเดิม
- ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้เงินต้นปกติน้อยกว่า 6 งวดก่อนวันยื่นขอกู้ ทั้งนี้รวมหลักประกันเดิมของ ธพว.ที่มี บสย.ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้เงินต้นปกติตั้งแต่ 6 งวด แต่ไม่เกิน 12 งวดก่อนวันยื่นขอกู้ ให้ บสย.ค้ำประกันไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้รวมหลักประกันเดิมของ ธพว.ที่มี บสย.ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 7 ล้านบาท และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้เงินต้นปกติมามากกว่า 12 งวดก่อนวันยื่นขอกู้ ให้ บสย.ค้ำประกันไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้รวมหลักประกันเดิมของ ธพว.ที่มี บสย.ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ระยะเวลาโครงการ
- สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือ จนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน