ผู้ให้บริการ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม
  • เงินสด
  • เช็คสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย"
  • ตามที่ธนาคารกำหนด