บริการร่วมลงทุน ( Venture Capital)


โครงการร่วมลงทุน SMEs & OTOP

(Venture Capital for SMEs & OTOP)

 

กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs

(SMEs Private Equity Trust Fund)