การกำกับดูแลกิจการที่ดี


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนําทางดำเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

นโยบายสําหรับ ธพว. 

คณะกรรมการ และผู้บริหารได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนําหลักการ และแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลมายึดถือ และปฏิบัติในธนาคารให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบ การควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมในเรื่องสําคัญของ ธพว. และมุ่งเน้นการสร้างความเชื่ อมั่น และการยอมรับแก่ลูกค้า หรือผู้ประกอบการ SMEs
 

Accountability​
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

Responsibility
การสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ  

Equitable Treatment
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน

Transparency

  • ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
  • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส แสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

Value Creation
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
Ethics

การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

Participation
การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนําทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินงาน

 
ธพว. จึงได้จัดทำคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. ได้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกลไก และระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนําไปสู่การเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการนําไปสู่การพัฒนา SMEs ไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

คู่มือและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
คู่มือและแนวทางปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
คู่มือและแนวทางปฏิบัติการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

ธพว.ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ประกาศการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ธพว. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ว่าเราทุกคนจะบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ในการขับเคลื่อนของธพว. เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ( Good Governance: CG ) อย่างยั่งยืนต่อไป

ธพว. โดยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศเพื่อแสดงเจตจำนงในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต พร้อมทั้ง รับมอบนโยบาย มาตรการ และแผนงาน ในการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการให้พนักงานยึดถือ และปฏิบัติต่อไป

 

เจตน์จำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ธพว.

ธพว. ได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทางที่ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเป็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมธนาคารได้ดําเนินการ ดังนี้

1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) จัดทําคําสั่ง ธพว.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
3) กําหนดให้มีการรายงานทันที ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการรายงานเป็นประจําทุกสิ้นปีบัญชี
4) ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5) ให้มีการสอบทานและกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจําทุกปี
6) สําหรับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้มีการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
7) ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่ธนาคารแต่งตั้งต้องตรวจสอบตนเอง (Declare) ก่อนทําหน้าที่นั้นๆ