นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ประธานกรรมการ

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ