นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

ประธานกรรมการ

นายวันชัย พนมชัย

กรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ