นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ประธานกรรมการ

นางจรี วุฒิสันติ

กรรมการ

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ