นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ประธานกรรมการ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการ

นางจรี วุฒิสันติ

กรรมการ

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการและเลขานุการ