นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง

รองกรรมการผู้จัดการ

นางจงรักษ์ โปลิตานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ

นายคงเดชา ชัยรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ