นายพงชาญ สำเภาเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

นายวรมิตร ครุฑโต

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

รองกรรมการผู้จัดการ

นายคงเดชา ชัยรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ