งบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาส 1/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 4/2561
ไตรมาส 1/2560
ไตรมาส 2/2560
ไตรมาส 3/2560
ไตรมาส 4/2560
ไตรมาส 1/2559
ไตรมาส 2/2559
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 4/2559
ไตรมาส 1/2558
ไตรมาส 2/2558
ไตรมาส 3/2558
ไตรมาส 4/2558