fbpx

รายงานประจำปี 2562

ข่าวสารธนาคาร

แนะนำและติชม

มาตรฐานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

นโยบายการใช้บริการจากผู้ใช้บริการภายนอก (Outsourcing Policy)

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

การเผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบปรับตามที่ ธปท. กำหนด

ธพว. ไม่ถูกปรับใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

การเปรียบเทียบ และการกล่าวโทษ

จากการปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนําทางดำเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

นโยบายสําหรับ ธพว.

คณะกรรมการ และผู้บริหารได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนําหลักการ และแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลมายึดถือ และปฏิบัติในธนาคารให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบ การควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมในเรื่องสําคัญของ ธพว. และมุ่งเน้นการสร้างความเชื่ อมั่น และการยอมรับแก่ลูกค้า หรือผู้ประกอบการ SMEs

หลักธรรมาภิบาล 7 ประการ

Accountability​

• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

Responsibility

• การสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equitable Treatment

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน

Transparency

• ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้

• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส แสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

Value Creation

• การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

Ethics

• การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

Participation

• การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

>> นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

>> นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

>> นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

>> นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

>> นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน

คู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนําทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินงาน
ธพว. จึงได้จัดทำคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. ได้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกลไก และระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนําไปสู่การเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการนําไปสู่การพัฒนา SMEs ไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

>> คู่มือและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

>> คู่มือและแนวทางปฏิบัติการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

>> คู่มือและแนวทางปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

>> คู่มือและแนวทางปฏิบัติการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น

>> คู่มือและแนวทางพัฒนาความยั่งยืน

เจตน์จำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ธพว.

ธพว.ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ประกาศการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ธพว. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ว่าเราทุกคนจะบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ในการขับเคลื่อนของธพว. เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ( Good Governance: CG ) อย่างยั่งยืนต่อไป

ธพว. โดยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศเพื่อแสดงเจตจำนงในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต พร้อมทั้ง รับมอบนโยบาย มาตรการ และแผนงาน ในการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการให้พนักงานยึดถือ และปฏิบัติต่อไป

 

>> เจตน์จำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ธพว.

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร และพนักงาน ธพว.

>> คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้บริหาร และพนักงาน ธพว.

การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ธพว. ได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทางที่ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเป็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมธนาคารได้ดําเนินการ ดังนี้

1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) จัดทําคําสั่ง ธพว.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

3) กําหนดให้มีการรายงานทันที ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการรายงานเป็นประจําทุกสิ้นปีบัญชี

4) ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

5) ให้มีการสอบทานและกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจําทุกปี

6) สําหรับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้มีการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

7) ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่ธนาคารแต่งตั้งต้องตรวจสอบตนเอง (Declare) ก่อนทําหน้าที่นั้นๆ

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

>> แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Skip to content