fbpx

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

> รายงานผลงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

รายงานผลงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

Skip to content