fbpx

แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้เสีย ธพว.

กฎบัตรการให้บริการของ ธพว.

ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2563

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 4

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 3

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 1

 

รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2562

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 4

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 3

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2

> รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 1

Skip to content