fbpx

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี

          เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ตลาดการเงินในปัจจุบัน และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets & Liabilities Management Committee : ALCO) ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้

 

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี
Minimum Retail Rate : MRR

เท่ากับร้อยละ 7.80 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 หากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ 07/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คำสั่งประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ (ย้อนหลัง)

SME D News วารสารพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ SMEs Vol.3

>> คลิกดาวน์โหลด SME D News Vol 3 <<

SME D CATALOGUE 2023

ดาวน์โหลด SME D CATALOGUE 2023

 

SME D News วารสารพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ SMEs Vol.2

ดาวน์โหลด SME D News Vol.2

ดาวน์โหลด SME D News Vol.2

ดาวน์โหลด SME D News Vol.2

 

ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. (ศปท.ธพว.)

หยุดทุจริต จิตคิดดี สร้างความสามัคคี ในองค์กร

รางวัลและความสำเร็จ

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 64 ประเภท “พัฒนาองค์กรดีเด่น

          ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน Sustainable Moving Towards The Next Normal” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

2. รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565

          ประเภทดีเด่น จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากผลงานโดดเด่น องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มุ่งมั่นตามพันธกิจ “เติมทุนคู่พัฒนา” คอยเคียงข้างสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ความสำเร็จ ส่งต่อคุณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน สร้างสังคมและเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

3. รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022” องค์กรเป็นเลิศด้านให้ความสำคัญกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พาเอสเอ็มอีไทยข้ามผ่านโควิด-19

          สำหรับรางวัลดังกล่าว ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้า ซึ่ง SME D Bank ได้แสดงบทบาทโดดเด่นเป็นเลิศในฐานะองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นแกนกลางเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คู่ค้าทางธุรกิจ เชื่อมโยงสู่เครือข่ายพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขณะเดียวกัน SME D Bank ได้ยกระดับการทำงานนำระบบเทคโนโลยี และปรับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์จริงในเวลานั้นที่มีการจำกัดการเดินทางจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระบวนการดังกล่าว สามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกของแต่ละหน่วยงาน เข้าถึงแหล่งทุนใน “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุน สสว.” (SMEs One) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กลายเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเสริมสภาพคล่องให้สามารถประคับประคองธุรกิจ รักษาการจ้างงาน และเดินหน้าธุรกิจต่อเนื่องข้ามผ่านสถานการณ์โควิด-19 มาได้ด้วยดี

4. รางวัล “AAA(tha)” จากฟิทช์ เรทติ้งส์ สูงสุดในประเทศ 10 ปีซ้อน

          การจัดอันดับเครดิตจาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ระดับ “AAA(tha)” และคงอันดับเครดิตระยะสั้น “F1+(tha)” นับเป็นอันดับเครดิตสูงสุดภายในประเทศ ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน สะท้อนถึงความมีเสถียรภาพ มีบทบาทสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” หนุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ รับมือสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

5. รางวัล “ระดับสูงสุด AA” จากการประเมิน ITA ปี 2565

     ความสำเร็จจากผลงานองค์กรเป็นเลิศด้านคุณธรรมความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6. เอสเอ็มอีแบงก์คว้ารางวัล “Best Website” จาก ADFIAP

     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ “Best Website” (www.smebank.co.th) จากสมาคมสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา เอเชียและแปซิฟิก (Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific : ADFIAP) คณะกรรมการคัดเลือกให้รางวัลโดยพิจารณาจาก
1. เว็บไซด์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
2. มีเนื้อหาที่ละเอียดและชัดเจน
3. ใช้งานง่ายและมีคำแนะนำสำหรับการเข้าใช้งาน
4. มีการออกแบบและรูปแบบที่สวยงาม
5. มีนวัตกรรมทางเทคนิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

7. Best Annual Report 2012

    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) คว้ารางวัลชนะเลิศ “The ADFIAP Awards 2013” ในการประกวด Special Awards สาขา Best Annual Report 2012 จากสมาคมสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเอเชียและ แปซิฟิค (ADIFAP) ซึ่งมีสมาชิก 131 องค์กร 45 ประเทศ เกณฑ์ตัดสินพิจารณาจาก
1. เปิดเผยการจัดการทางการเงินและข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. มีการระบุวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน
3. เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจและชัดเจน
4. การออกแบบสะดุดตา
5. องค์ประกอบโดยรวม มีลักษณะเฉพาะตัว และมีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นด้วยการใช้กระดาษกรีนออฟเซตพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

การตรงต่อเวลา สร้างคุณค่า…ทั้งคนทั้งงาน

สร้างจิตสำนึก ไม่ทนต่อการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Skip to content