CG

CSR

เพื่อให้กระบวนการธรรมาภิบาลของ ธพว. เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล และทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล รวมทั้ง กฏบัตร จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจําทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 


ธพว.ได้กําหนดหลักการและแนวทางธรรมาภิบาลของธนาคาร ออกเป็น 6 หมวด เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล คือ
หมวดที่ 1 การดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
หมวดที่ 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

สำหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเข้าไปช่วยเหลือใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านทำนุบำรุงพระศาสนา และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยทุกกิจกรรมจะเน้นให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานมีความรู้สึกที่จะต้องเอื้อเฟื้อต่อสังคมภายนอกและภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านดังนี

SME Development Bank จัดส่งทีม CRS ไปแจกร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ในครั้งนี้ท่านกรรมการผู้จัดการ นายมงคล ลีลาธรรม ได้มอบขวัญเป็นจักรยานให้แก่โรงเรียน และยังส่งทีมร่วมแจกอาหารภายในงานให้แก่เด็กที่เข้าแถวกันอย่างคับคั้ง

SME Development Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ น้องหมี 4.0 ปลูกฝังเด็กไทย รักการออม

 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) มอบ "กระปุกออมทรัพย์ น้องหมี 4.0" ให้แก่ตัวแทนจากรัฐสภา  เพื่อนำไปแจกเป็นของขวัญสำหรับเด็กๆ ที่จะมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ บริเวณอาคารรัฐสภา วันที่ 13 มกราคม 2561 นี้  โดยการมอบกระปุกออมทรัพย์ดังกล่าว ทางธนาคารฯ มุ่งหวังปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กๆ เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยทางการเงิน สร้างรากฐานแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต