CG

CSR

เพื่อให้กระบวนการธรรมาภิบาลของ ธพว. เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล และทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล รวมทั้ง กฏบัตร จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจําทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 


ธพว.ได้กําหนดหลักการและแนวทางธรรมาภิบาลของธนาคาร ออกเป็น 6 หมวด เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล คือ
หมวดที่ 1 การดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
หมวดที่ 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

การกำหนดนโยบาย มาตรการในการดำเนินงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ปงประเทศไทย ( ธพว.)
เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

          ธพว.  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริต มีความโปร่งใส  ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ธพว. จึงได้กำหนดนโยบาย การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติ  เพื่อเป็นช่องทางให้ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ ธพว. สามารถร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม ธพว. จึงกำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติตาม Market Conduct อย่างเคร่งครัด ด้วยธนาคารมีนโยบายที่ชัดเจนที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างคุณธรรม การปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนและป้องกัน เพื่อการดำเนินงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ โดยธนาคารได้ปรับกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร ในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องกับลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ และที่สำคัญต้องไม่บังคับการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  ธนาคารเอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่อง Market Conduct โดยเฉพาะการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยได้สื่อสารและอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและตระหนักผ่านช่องทางต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การปฎิบัติมีความครบถ้วน ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

ธพว. ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและให้พนักงานถือปฏิบัติ ประกอบด้วยสิทธิ  4 ด้าน ดังนี้
    1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
          1.1 ลูกค้าต้องได้รับการชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารที่ชัดเจน
          1.2 ลูกค้าต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง เงื่อนไข และผลตอบแทน เช่น ในรูปของ APR (Annual PercentageRate) และสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
          1.3 ลูกค้าต้องได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือการใช้สื่อทางการตลาดในการส่งเสริมการขายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
          1.4 ลูกค้าต้องได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญประกอบการ เสนอขายผลิตภัณฑ์ ที่ระบุลักษณะพิเศษ และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ด้วยถ้อยคําที่กระชับ เข้าใจง่าย ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้ออผลิตภัณฑ

   2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
          2.1 ลูกค้ามีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระ และสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยได้
          2.2 ลูกค้ามีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และธนาคารต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว          
          2.3 ลูกค้ามีสิทธิให้คํายินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอมซึ่งแยก

อกจากสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ

   3. สิทธิที่จะเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรม
          3.1 ลูกค้ามีสิทธิร้องเรียนทุกสาขาของธนาคารที่ขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ และด้านประกันภัยโดยต้องได้รับหลักฐานว่าธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว
          3.2 ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการข้อมูลผู้บริโภค (call center) ของธนาคารผู้ขาย

   4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
          ลูกค้ามีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสมหากพิสูจน์แล้วว่าธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตาม แนวนโยบายการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

          ทั้งนี้ ธนาคารได้กำชับพนักงานในการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการทางการเงินในอนาคต และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและคำแนะนำที่เป็นเลิศ ถือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีอันจะนำไปสู่การเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาSMEs ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 


 

สำหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเข้าไปช่วยเหลือใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านทำนุบำรุงพระศาสนา และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยทุกกิจกรรมจะเน้นให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานมีความรู้สึกที่จะต้องเอื้อเฟื้อต่อสังคมภายนอกและภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านดังนี

SME Development Bank จัดส่งทีม CRS ไปแจกร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ในครั้งนี้ท่านกรรมการผู้จัดการ นายมงคล ลีลาธรรม ได้มอบขวัญเป็นจักรยานให้แก่โรงเรียน และยังส่งทีมร่วมแจกอาหารภายในงานให้แก่เด็กที่เข้าแถวกันอย่างคับคั้ง

SME Development Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ น้องหมี 4.0 ปลูกฝังเด็กไทย รักการออม

 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) มอบ "กระปุกออมทรัพย์ น้องหมี 4.0" ให้แก่ตัวแทนจากรัฐสภา  เพื่อนำไปแจกเป็นของขวัญสำหรับเด็กๆ ที่จะมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ บริเวณอาคารรัฐสภา วันที่ 13 มกราคม 2561 นี้  โดยการมอบกระปุกออมทรัพย์ดังกล่าว ทางธนาคารฯ มุ่งหวังปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กๆ เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยทางการเงิน สร้างรากฐานแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต