การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

> การแสดงเจตจำนงปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

> สร้างการรับรู้ ถอดบทเรียนการกระทำผิด เพื่อป้องกันการทุจริต

> จิตพอเพียงต้านทุจริต

> สร้างจิตสำนึก ไม่ทนต่อการทุจริต

> การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

> มาตรฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณ

> การตรงต่อเวลา สร้างคุณค่า...ทั้งคนทั้งงาน

> การหาผลประโยชน์จากลูกหนี้

 > สิทธิมนุษยชนของ ธพว.

> โครงการ SME D มีคนเห็น

> SME-D รวมพลังสร้างความดี

> ค่านิยมองค์กร ระดับ Role Model

> ค่านิยมองค์กร ระดับ Proactive

> ค่านิยมองค์กร ระดับ Performer

> ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน "ทำความดี เริ่มที่ตัวเรา"

> ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน "หลักการและแนวทางธรรมาภิบาล"

> ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน "หลักคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ"