การกำกับดูแลกิจการที่ดี


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนําทางดำเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

นโยบายสําหรับ ธพว. 

คณะกรรมการ และผู้บริหารได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนําหลักการ และแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลมายึดถือ และปฏิบัติในธนาคารให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบ การควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมในเรื่องสําคัญของ ธพว. และมุ่งเน้นการสร้างความเชื่ อมั่น และการยอมรับแก่ลูกค้า หรือผู้ประกอบการ SMEs
 

Accountability​

หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

Responsibility

หมายถึง ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ  

Equitable Treatment

หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน

Transparency

 • ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

Value Creation

หมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

Ethics

หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

Participation

หมายถึง การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ

ธพว.ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ประกาศการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ธพว. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ว่าเราทุกคนจะบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ในการขับเคลื่อนของธพว. เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ( Good Governance: CG ) อย่างยั่งยืนต่อไป

ธพว. โดยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศเพื่อแสดงเจตจำนงในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต พร้อมทั้ง รับมอบนโยบาย มาตรการ และแผนงาน ในการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการให้พนักงานยึดถือ และปฏิบัติต่อไป

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้กำหนดแนวทางด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่ ถือปฏิบัติ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงที่ดีของ ธพว. มุ่งมั่นในเรื่องความยุติธรรม ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ธพว. ได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทางที่ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเป็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมธนาคารได้ดําเนินการ ดังนี้

1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) จัดทําคําสั่ง ธพว.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
3) กําหนดให้มีการรายงานทันที ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการรายงานเป็นประจําทุกสิ้นปีบัญชี
4) ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5) ให้มีการสอบทานและกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจําทุกปี
6) สําหรับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้มีการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
7) ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่ธนาคารแต่งตั้งต้องตรวจสอบตนเอง (Declare) ก่อนทําหน้าที่นั้นๆ

 • CG สัญจรครั้งที่ 1/2560 สำนักงานเขต 1 เขต 2 และ เขต 3  (27-28 มีนาคม  2560) 
 • ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. พร้อมใจร่วมประกาศ "เจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต (20 มกราคม 2560)  
 • พิธีมอบรางวัล " บุคคลต้นแบบ " (Role Model) (20 ธันวาคม 2559) 
 • ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น "กรรมสนองโกง" (11 กันยายน 2559)
 • ธรรมะบรรยาย หัวข้อ " ศาสนากับธรรมาภิบาล " โดยพระมหาสมปอง  ตาลปุตโต (22 สิงหาคม 2559)  
 • CG สัญจรครั้งที่ 1/2559 เขต 21 และ เขต 22   (19-20 สิงหาคม  2559) 
 • CG สัญจรครั้งที่ 2/2558 สาขาขอนแก่น  สาขานครราชสีมา  สาขาปากช่อง  (20-21 ธันวาคม  2558) 
 • CG สัญจรครั้งที่ 1/2558 สาขาอุลราชธานี  สาขาศรีสะเกษ  สาขาเดชอุดม  สาขาอำนาจเจริญ  (8-10 ตุลาคม  2558) 
 • ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน (1-30 ธันวาคม  2558)
 • ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (3 ธันวาคม 2558)

Download

Ethics and Code of Conduct Handbook