การให้บริการ

แผนแม่บทระยะยาว ปี 2564-2568 ด้านลูกค้าและตลาด ธพว.

คลิก

แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้เสีย ธพว.

คลิก

กฎบัตรการให้บริการของ ธพว.

คลิก
มาตรฐานการให้บริการ คลิก
ข้อมูลสถิติการให้บริการ

          > ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          > รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ประจำปี 2563

บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

> Application SME D Bank เพื่อขอสินเชื่อ

> SME Payment บริการชำระเงินทันใจ

> E-Catalog ทรัพย์ NPA

 

ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย คลิก

 

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

          รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2564

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 3

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 1

           รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2563

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 4

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 3

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 1

          รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2562

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 4

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 3

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 2

                    รายงานเสียงของลูกค้าไตรมาส 1