มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คลิก
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม ITA

> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

> นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Policy)

> มาตรฐานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิก
มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิก
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิก
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิก

จัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว.

คลิก