วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร
และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ : THAI

  • T = Total Solution หมายถึง เป็นกลไกสำคัญของระบบนิเวศน์ในการพัฒนาศักยภาพ SMEsไทย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร
  • H = Human Capital หมายถึง เสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งเน้นการบริการอันเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล
  • A I = Agility and Innovation  หมายถึง ยกระดับการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสะดวกรวดเร็ว
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ ธพว.