Career

Open Positions

ลักษณะงาน
  • ออกพื้นที่พบลูกค้า SMEs กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ
  • เสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ
  • ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารขอสินเชื่อของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • ดำเนินการและอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพื้นที่
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร หรือสามารถใช้สื่อ Social Media ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

 

รายละเอียดตำแหน่ง
                   ให้บริการลูกค้าธนาคาร ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสาขา หาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ ตรวจเยี่ยมกิจการ และสรุปความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น พร้อมกำหนดวงเงินสินเชื่อ และเงื่อนการใช้วงเงินและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
1. เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ หรืองานด้านการตลาดของสาขา
7. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งระเบียบคำสั่ง และวิธีปฏิบัติงานของธนาคารเป็นอย่างดี       

 

รายละเอียดตำแหน่ง

                    มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดของธนาคาร งานบริหารส่วนกลาง การให้บริการรับ - ส่งเอกสาร พัสุดทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงการขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 รายละเอียดตำแหน่ง 

                    กำหนดสิทธิการใช้งาน (User ID) และกำหนดตั้งค่าอุปกรณ์รักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศรวมถึงกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสาร
4. สามารถถ่ายทอดความรู้หรืออบรมด้านความปลอดภัยสารสนเทศได้
5. มีทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ชอบการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
7.   สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้