Government Policy Loan

สินเชื่อสนับสนุนโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

  • ช่วยผู้ประกอบกิจการ SMEs เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการให้ดำเนินการต่อไปได้
  • อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.5 % ต่อปี

วงเงินสินเชื่อต่อราย 

สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละราย ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้

  • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
  • บุคคลที่มีสถานประกอบการ หรือได้รับซื้อ หรือรับโอนกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • เป็นลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ที่มีที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ต้องเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ไม่เป็นหนี้ NPL ณ วันยื่นกู้

อัตราดอกเบี้ย   

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1.5 % ต่อปี หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะเวลาโครงการ 

สิ้นสุดรับคำขอกู้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้