Loan for the Restoration of SMEs from the Flood and Disaster, 2560

โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 ให้สามารถปรับปรุง ฟื้นฟู และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท
กู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย 
เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

  • ปีที่ 1-3 3% ต่อปี
  • ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

หลักประกัน

วงเงิน หลักประกัน
ไมเกิน 5 ลานบาท บสย.ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
วงเงินสวนเกินกวา 5 ลานบาท หลักประกันตามเกณฑปกติของธพว.เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs 
2. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มีอายุเมื่อรวมระยะเวลาให้สินเชื่อแล้วไม่เกิน 65 ปี หรือนิติบุคคลที่มีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. กรณีลูกค้าใหม่ ต้องไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนเดือนเกิดภัยพิบัติ ณ วันยื่นกู้ต้องไม่เป็น NPL 
4. ผู้กู้ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย