Smile Factoring

1 ในผลิตภัณฑ์ SME Development Bank

เติมสุข...ธุรกิจรุดหน้า
เครดิตการค้า...เรื่องกล้วย ๆ
เราช่วยคุณมีเงินหมุนคล่อง…ต่อทุนไม่รู้จบ  

รับซื้อได้สูงสุด 90% ของมูลค่าหนี้ทางการค้า
ให้เครดิตสูงสุด 180 วัน
ดอกเบี้ยต่ำ

ประเภทสินเชื่อ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ธพว. ว่าด้วยการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring)

สัดส่วนการรับซื้อ

สูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลค่าหนี้ทางการค้า

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อหลังส่งมอบงาน หรือหลังส่งมอบสินค้า (Post  Shipment) ให้วงเงินตั้งแต่ 1 แสนบาท และเมื่อรวมวงเงินสินเชื่อทุกประเภทที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว วงเงินสูงสุดให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย          

1. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MFR + 1.0 ต่อปี กรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
2. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MFR ต่อปี กรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินกิจการมาแล้วเกินกว่า 3 ปี

ค่าธรรมเนียม

1.ค่าวิเคราะห์โครงการ
      1.1 ลูกค้าเดิม คิด 25 % ของค่าธรรมเนียมปกติ      
      1.2 ลูกค้ารายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมปกติ

2.ค่าธรรมเนียมบริการ   ตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร

คุณสมบัติลูกหนี้การค้าที่รับโอนสิทธิ์

เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ  บริษัทเอกชนที่แปรรูปจากระบบราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้กู้     

1.กรณีนิติบุคคลต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2.เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ต่ำกว่า  1 ปี
3.ในช่วง 1 ปีก่อนวันขอสินเชื่อผู้กู้ต้องไม่เคยเป็นหนี้ NPL และไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) และมีประวัติชำระหนี้ดีอย่างน้อย 12 งวดที่ผ่านมาของทุกสถาบันการเงิน
4.ต้องไม่มีประวัติการละทิ้งงานกับทางราชการ เอกชน หรือถูกบอกเลิกสัญญาจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย และหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคาร ต้องไม่มีประวัติการชำระหนี้ล่าช้าเกิน 60 วัน ในช่วง 6 เดือนก่อนวันรับคำขอกู้ และปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างเกินกำหนดชำระ
5.ต้องยินยอมโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินหรือมอบสิทธิการรับเงินให้กับธนาคาร
6.ไม่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ถูกขายทอดตลาดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือถูกดำเนินคดีใดๆ (โดยผู้กู้ลงนามรับรองสถานะ)

หลักประกัน

ให้เป็นไปตามระเบียบ ธพว.ว่าด้วยการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring)

สิ้นสุดรับคำขอกู้

ภายใน 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมโครงการ