Factoring Loan

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ทั่วไทยเบิกจ่ายในวันเดียว*

ช่วยเครดิตการค้าไม่สะดุด...ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ตัวช่วยธุรกิจ SMEs รุดหน้า ช่วยแก้ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเปลี่ยนลูกหนี้การค้าเป็นเงินสด เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของกิจการ SME Development Bank จัดให้... ช่วยคุณมีเงินหมุนคล่อง...ต่อทุนไม่รู้จบ...

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล มีคู่ค้าเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือ บริษัทในกลุ่ม SET100 ที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า/บริการ อาทิ รับเหมา ก่อสร้าง โมเดิร์นเทรด จัดซื้อจัดจ้างสินค้า รับจ้าง จัดหา จัดส่งสินค้าหรือ บริการที่มีผลประกอบการและการติดต่อให้บริการที่ดี

สัดส่วนการรับซื้อ 

ธนาคารรับซื้อลูกหนี้ทางการค้าหลังส่งมอบสินค้าและบริการแล้วสูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลหนี้ทางการค้าที่ผู้ประกอบการ SMEs นำมาขายหรือโอนสิทธิให้ธนาคารแต่ละครั้ง

วงเงินสินเชื่อ 

สูงสุดรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท
โดยลูกหนี้การค้าแต่ละรายการมีมูลค่างานตั้งแต่ 1 หมื่นบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

  • สิทธิพิเศษ รับซื้อลูกค้าการค้าภายใน 31 ธันวาคม 2559
    คิดอัตราดอกเบี้ย ต่ำเพียง 3.99 % ต่อปี*
  • รับซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560
    คิดอัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี*

*หมายเหตุ คิดอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้การค้า