SME loans

วงเงินสินเชื่อเพิ่มอีก  20,000 ล้านบาท 
1 ในผลิตภัณฑ์ SME Development Bank
จัดเต็ม ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีชุดเดียวตามนโยบายภาครัฐ

 กู้ง๊ายง่าย...เงื่อนไขเดิม

 • กู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ 5 %
 • ไม่ต้องจ่ายเงินต้น 5 เดือน
 • ผ่อนนาน 5 ปี
 • อนุมัติภายใน 5 วันทำการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุงกิจการ

 คุณสมบัติของผู้กู้

1.นิติบุคคล ที่มีการจดแจ้งการทำบัญชีชุดเดียว
1.1 นิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยงานราชการตั้งแต่ 2 รอบปีบัญชีขึ้นไป

 • นิติบุคคลที่ประกอบกิจการและยื่นงบการเงินกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วไม่น้อยกว่า 2 รอบปีบัญชีล่าสุด
 • ต้องมีเอกสารการยื่นคำขอจดแจ้งการจัดทำบัญชีชุดเดียว ต่อกรมสรรพากร
 • วันยื่นกู้ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
 • ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
 • มีเอกสารครบถ้วนตาม Check List ที่ธนาคารกำหนด
 •   กรณีไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขในช่วง 6 เดือน ก่อนวันยื่นกู้
 •   กรณีมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน หรือ เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ ต้องมีประวัติการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขในช่วง 6 เดือน ก่อนวันยื่นกู้

1.2 นิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยงานราชการน้อยกว่า 2 รอบปีบัญชี หรือ ไม่ได้ยื่นงบการเงิน

 • นิติบุคคลที่ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีเอกสารการยื่นคำขอจดแจ้งการจัดทำบัญชีชุดเดียว ต่อ กรมสรรพากร
 • กรณีนิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ณ วันยื่นกู้ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
 • ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
 • กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือ เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและจะต้องมี ความสามารถในการชำระหนี้วงเงินที่จะกู้ใหม่ด้วย

2.นิติบุคคลทั่วไป

 • นิติบุคคลที่ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีนิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ณ วันยื่นกู้ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
 • ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
 • กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือ เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและจะต้องมี ความสามารถในการชำระหนี้วงเงินที่จะกู้ใหม่ด้วย

3.บุคคลธรรมดา 

 • บุคคลธรรมดา ที่ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับธนาคาร
 • กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือ เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและจะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้วงเงินที่จะกู้ใหม่ด้วย

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ระยะเวลาการกู้

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 5 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

1. นิติบุคคลที่มีการจดแจ้งทำบัญชีชุดเดียวปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
2. นิติบุคคลทั่วไป หรือบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด*

หลักประกัน

บสย. หรือ หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) 1.5 % ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
2. ลดค่าวิเคราะห์โครงการ( Front End Fee) 0.5 % * *ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายใน วันที่ 10 พ.ค. 2560 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ (Check List) โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว