Soft Loan

  โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs

- ดอกเบี้ยแค่ 4 % ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

- ผ่อนได้นาน 7 ปี ไม่ต้องจ่ายเงินต้นนาน 12 เดือน

- ไม่ต้องประเมินราคาและไม่ต้องจำนอง 

- บสย. ค้ำประกันร่วมกับการจดแจ้งเครื่องจักรตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ 

 วัตถุประสงค์การกู้ 

- ซื้อเครื่องจักรใหม่ ใช้ในกิจการ หรืออื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

- กู้ได้สูงสุด 90 % ของใบสั่งซื้อเครื่องจักร

 คุณสมบัติ

1.ผู้ประกอบการ SMEs ตามคำนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม

2.เป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.ไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีการชำระหนี้ดีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันยื่นกู้

4.เฉพาะลูกค้าใหม่ของ ธพว. ต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่มำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร

วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ใช้บสย.ค้ำประกัน และจดแจ้งเครื่องจักรตาม พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ กรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท (กู้ได้ไม่เกิน 15 ล้านบาท) ต้องใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติธนาคาร

หมายเหตุ : ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ขอสินเชื่อ และวงเงินที่ขอสินเชื่อตามระเบียบของธนาคาร และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด