Plan Procure


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9
24 Sep 2020
736.9 KB
แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 12
21 Sep 2020
292.4 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 2
14 Sep 2020
342.5 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 11
01 Sep 2020
315.6 KB
ประกาศยกเลิกการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
21 Aug 2020
810.9 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 2/2563
19 Aug 2020
1,014.6 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
14 Aug 2020
941.7 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8
13 Aug 2020
757.1 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 10
03 Aug 2020
846.8 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 9
24 Jul 2020
431.8 KB