Announced Procure


จัดหาอุปกรณ์ NTP Server สำหรับ ควบคุมเวลาของอุปกรณ์สารสนเทศ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก
14 Aug 2018
306.8 KB
งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเอกสาร สำหรับโครงการระบบ E-Document โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 Aug 2018
352.3 KB
งานจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบการนำส่งข้อมูลเครดิตประจำเดือน (NCB Submission) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 Aug 2018
205.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Risk Assessment Phase 2)
10 Aug 2018
453.9 KB
ประกาศผลการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Image Cheque Clearing and Archive System : ICAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 Aug 2018
422.3 KB
ผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์สำหรับ "โครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น " จำนวน 250 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 Jul 2018
36.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร SME Bank Tower ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 Jul 2018
354 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ของงานโครงการจัดหาผู้ให้บริการ Implement การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระบบ BATHNET และระบบ ICAS ฯ
28 Jun 2018
413.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อ ระบบการบริหารจัดการ IT Service Management
11 Jun 2018
501.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลาบริการ 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 Jun 2018
374.7 KB