Announced Procure


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 Apr 2018
1,007.5 KB
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Mar 2018
349.9 KB
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ให้บริการระบบการให้บริการ Call Center
19 Mar 2018
429.5 KB
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ให้บริการบำรุงรักษาความปลอดภัย SSL/VPN Sonic WALL Aventail และ Software License Certificate
19 Mar 2018
469.8 KB
ประกาศผลการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
19 Mar 2018
311.2 KB
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับใช้ในงานการสำรองข้อมูลของธนาคาร
06 Mar 2018
3.9 MB