Procure Summary


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
26 Oct 2020
224.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
16 Sep 2020
204.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 Aug 2020
141.7 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
31 Jul 2020
1.1 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563)
17 Apr 2020
1.1 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 Feb 2020
294.7 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
21 Jan 2020
588.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 Jan 2020
388.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 Nov 2019
664.9 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
31 Oct 2019
416.6 KB