Procure Summary


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 Mar 2019
151.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 Jan 2019
301.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2561
03 Jan 2019
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
04 Dec 2018
406.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม
03 Oct 2018
526.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 Oct 2018
360.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2561
03 Sep 2018
553.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 Aug 2018
265.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
03 Aug 2018
582.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 Jul 2018
272.1 KB