Procurement Anoucement


ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการวงจรเช่าอินเตอร์เน็ตศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (SME Bank Tower) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลสศรีนครินทร์)
15 Oct 2020
201.7 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Web Site และ Web Application ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งป้องกันการถูกโจมตี
15 Oct 2020
199.6 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย (Legal Management System)
15 Oct 2020
569.3 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
12 Oct 2020
286.2 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME BANK TOWER ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 Oct 2020
49.4 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) โดยวิธีคัดเลือก
02 Oct 2020
80.6 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้จัดทำชุดของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
15 Sep 2020
46.3 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร SME Bank Tower ประจำปี 2563 จำนวน 24 อัตรา
11 Sep 2020
62.4 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
08 Sep 2020
47.4 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลายและข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 Aug 2020
500.3 KB