Procurement Anoucement


ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาวงจรเช่าอินเตอร์เน็ตศูนย์คอมฯหลัก (SME Bank Tower) และศูนย์คอมฯสำรอง (อาคารพรีเมียร์ เพลส ศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 Oct 2019
305.5 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี
01 Oct 2019
424 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. จำนวน 91 คัน
27 Sep 2019
645.4 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหา Monitoring Tools (Network Operation System)
26 Sep 2019
213.5 KB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร รวมสำนักงานเขต
25 Sep 2019
1.8 MB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาแพร่ รวมสำนักงานเขต
25 Sep 2019
1.7 MB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาปากช่อง
25 Sep 2019
2 MB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต รวมสำนักงานเขต
25 Sep 2019
2.2 MB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Web Site และ Web Application ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งป้องกันการถูกโจมตี โดยวิธีคัดเลือก
24 Sep 2019
295.9 KB
ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค powersmethai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 Aug 2019
373.6 KB