Terms Of Reference


ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อสำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 Oct 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการขนส่งเอกสารและพัสดุ ระหว่างสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 Oct 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 Oct 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงระบบ Mail Server (Two Factor Authen) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 Sep 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) จำนวน 2,400 ชุด ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Sep 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 Sep 2021
0
งานซ่อมแซมโครงสร้างเหล็ก ชั้น 11 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเตรียมอาหารรับงานบริการจัดประชุมของ ธพว.
23 Aug 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการขอ.ธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศครั้งที่ 2)
18 May 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 Apr 2021
0
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 และผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของธพว. ระยะเวลา 2 ปี
05 Apr 2021
0