Terms Of Reference


การจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME BANK TOWER
20 Apr 2018
2.5 MB
การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์
20 Apr 2018
1 MB
ระบบการบริการ IT Service Management
18 Apr 2018
1.1 MB
การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ "โครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น"
09 Apr 2018
1.7 MB
ขอบเขตของงาน ระบบบริหารจัดการ IT Service Management
26 Mar 2018
1.1 MB
โครงการจัดหาServer ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
28 Feb 2018
3.2 MB
การจัดหาระบบการบริหารจัดการ IT Service Management
26 Feb 2018
10.5 MB
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว.
23 Feb 2018
15.1 MB
โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ปี 2561
15 Feb 2018
11.2 MB
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว.
14 Feb 2018
4.6 MB