Terms Of Reference


ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา
23 May 2019
1.7 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ของงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
09 Apr 2019
4.6 MB
งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 Mar 2019
10.7 MB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลาบริการ 2 ปี (2562 - 2564)
26 Feb 2019
8.5 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี รวมสำนักงานเขต
13 Dec 2018
2.5 MB
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 Nov 2018
1.2 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาระนอง
14 Sep 2018
2.7 MB
ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขานครปฐม รวม สำนักงานเขต
14 Sep 2018
4.1 MB
งานจัดจ้างผู้จัดทำร่มสนาม พร้อมกล่องลูกฟูก
02 Jul 2018
970 KB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสกลนคร รวมสำนักงานเขต
18 Jun 2018
3.6 MB