Letters of Guarantee Service


 

ธนาคารให้บริการออกหนังสือสัญญาเพื่อค้ำประกันให้กับลูกค้าที่ยื่นประมูลงาน หรือติดต่อทำสัญญากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

ประเภทหนังสือค้ำประกัน
๐ หนังสือค้ำประกันสัญญา
๐ หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา
๐ หนังสือค้ำประกันการผลงาน แบ่งเป็น เพื่อขอรับเงินตามงวดงานจากส่วนที่ได้กันไว้ หรือ ค้ำประกันผลงาน
๐ หนังสือค้ำประกันขอรับเงินล่วงหน้า
๐ หนังสือค้ำประกันประเภทอื่น เช่น ค้ำประกันสาธาณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันเป็นไปตามประกาศของธนาคาร