อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก 

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
3 เดือน 0.350 0.350 0.350 0.350

6 เดือน

0.400 0.400 0.400 0.400
12 เดือน 0.450 0.450 0.450 0.450
24 เดือน 0.450 0.450 0.400 0.450
36 เดือน 0.500 0.500 0.500 0.500

เงื่อนไข:

1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์  บริษัทประกันภัย  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนส่วนบุคคล   กองทุนรวม  กองทุนทดแทน  กองทุนต่างๆ  สถานพยาบาล  องค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา   วัด   มูลนิธิ  สมาคม  และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
4. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากถอนก่อนครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
5. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงทุกขณะตั้งแต่วันที่ฝากถึงวันก่อนหน้าวันที่ถอน 1 วัน
6. 
เมื่อครบกำหนด  ผู้ฝากมิได้แจ้งความประสงค์ขอถอนจำนวนเงินต้น และธนาคารยังมีการฝากเงินประเภทนี้อีกให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากต่อ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาฝากเช่นเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
7. กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไปจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการดังกล่าว
8. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยมีดังนี้

จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ     =     เงินต้น     x     อัตราดอกเบี้ย     x      ระยะเวลาที่ฝากจริง
                                                                         100                                       365

9. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนดตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
11. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก (ย้อนหลัง)

      วันที่ 29 มกราคม 2564
วันที่ 01 มิถุนายน 2563  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  วันที่ 15 พฤศจกายน 2562 วันที่ 09 มิถุนายน 2561 
วันที่ 26 ธันวาคม 2560   วันที่ 22 เมษายน 2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2558  วันที่ 31 กรกฏาคม 2558
วันที่ 30 เมษายน 2558  วันที่ 28 กันยายน 2554 วันที่ 30 มิถุนายน 2554 วันที่ 17 ธันวาคม 2553
วันที่ 19 มีนาคม 2553  วันที่ 22 เมษายน 2552 วันที่ 02 มีนาคม 2552  วันที่ 20 มกราคม 2552
 วันที่ 08 มกราคม 2552 วันที่ 17 ธันวาคม 2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 วันที่ 28 เมษายน 2549
 วันที่ 18 มกราคม 2549   วันที่ 07 พฤศจิกายน 2548  วันที่ 15 กันยายน 2548  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 

 

๐๐๐---------------------๐๐๐

 

 

อัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงินประจำ (Receipt of Deposit) 

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
1 เดือน 0.250 0.250 0.250 0.250

2 เดือน

0.300 0.300 0.300 0.300
3 เดือน 0.350 0.350 0.350 0.350
6 เดือน 0.400 0.400 0.400 0.400
12 เดือน 0.450 0.450 0.450 0.450
24 เดือน 0.450 0.450 0.450 0.450
36 เดือน 0.500 0.500 0.500 0.500

เงื่อนไข:

1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์  บริษัทประกันภัย  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนส่วนบุคคล   กองทุนรวม  กองทุนทดแทน  กองทุนต่างๆ  สถานพยาบาล  องค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา   วัด   มูลนิธิ  สมาคม  และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
4. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากถอนก่อนครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
5. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงทุกขณะตั้งแต่วันที่ฝากถึงวันก่อนหน้าวันที่ถอน 1 วัน
6. 
เมื่อครบกำหนด  ผู้ฝากมิได้แจ้งความประสงค์ขอถอนจำนวนเงินต้น และธนาคารยังมีการฝากเงินประเภทนี้อีกให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากต่อ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาฝากเช่นเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
7. กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไปจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการดังกล่าว
8. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยมีดังนี้

จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ     =     เงินต้น     x     อัตราดอกเบี้ย     x      ระยะเวลาที่ฝากจริง
                                                                         100                                       365

9. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนดตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
11. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงินประจำ (ย้อนหลัง)

 

     

วันที่ 29 มกราคม 2564

วันที่ 01 มิถุนายน 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  วันที่ 28 มิถุนายน 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 วันที่ 22 เมษายน 2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2558  วันที่ 31 กรกฏาคม 2558 
วันที่ 30 เมษายน 2558 วันที่ 28 กันยายน 2554  วันที่ 17 ธันวาคม 2553  วันที่ 19 มีนาคม 2553
วันที่ 22 เมษายน 2552  วันที่ 02 มีนาคม 2552  วันที่ 20 มกราคม 2552 วันที่ 08 มกราคม 2552
วันที่ 17 ธันวาคม 2551  วันที่ 30 มิถุนายน 2554  วันที่ 09 มิถุนายน 2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

 

๐๐๐---------------------๐๐๐

อัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit)

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
12 เดือน 0.40 0.40 0.40 0.40

เงื่อนไข:

  1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
  2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
  3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
  4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

๐๐๐---------------------๐๐๐

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก (ย้อนหลัง)

ประกาศ ณ วันที่ 05 มีนาคม 2563            ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558          ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2558          ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558            ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2555        ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2554             ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553             ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2552         ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2552                   ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2552

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2552              ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2551        ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2551               ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทสมุดคู่ฝาก 

วงเงิน ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เมื่อทวงถาม 0.250 0.250 0.250 0.250

มากกว่า 5,000 ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

0.375 0.375 0.375 0.375

เงื่อนไข:

1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์  บริษัทประกันภัย  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนส่วนบุคคล   กองทุนรวม  กองทุนทดแทน  กองทุนต่างๆ  สถานพยาบาล  องค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา   วัด   มูลนิธิ  สมาคม  และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
4. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากถอนก่อนครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
5. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงทุกขณะตั้งแต่วันที่ฝากถึงวันก่อนหน้าวันที่ถอน 1 วัน
6. 
เมื่อครบกำหนด  ผู้ฝากมิได้แจ้งความประสงค์ขอถอนจำนวนเงินต้น และธนาคารยังมีการฝากเงินประเภทนี้อีกให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากต่อ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาฝากเช่นเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
7. กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไปจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการดังกล่าว
8. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยมีดังนี้

จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ     =     เงินต้น     x     อัตราดอกเบี้ย     x      ระยะเวลาที่ฝากจริง
                                                                         100                                       365

9. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนดตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
11. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทสมุดคู่ฝาก (ย้อนหลัง)

วันที่ 28 เมษายน 2549                     วันที่ 20 ตุลาคม 2558                    วันที่ 09 มิถุนายน 2551                    วันที่ 07 พฤศจิกายน 2548 

วันที่ 22 เมษายน 2559                   วันที่ 17 ธันวาคม 2553                    วันที่ 17 ธันวาคม 2551                    วันที่ 30 เมษายน 2558                   

วันที่ 08 มกราคม 2552                    วันที่ 17 พฤษภาคม 2560             วันที่ 15 พฤษภาคม 2550                วันที่ 22 เมษายน 2552                   

วันที่ 15 กันยายน 2548                    วันที่ 31 กรกฏาคม 2558              วันที่ 20 มกราคม 2552                    วันที่ 30 มิถุนายน 2554

๐๐๐---------------------๐๐๐