อัตราค่าธรรมเนียม


อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสินเชื่อทั่วไป

ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 1 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee) กรณีไม่เบิกเงินกู้ภายใน 60 วัน ร้อยละ 0.5 ของวงเงินสินเชื่อคงค้างที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด (Prepayment Fee) ภายในระยะเวลา 3 ปี ร้อยละ 2 ของวงเงินตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน) 500 บาท ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงานและสินค้าคงเหลือ
  • กรณีตรวจงวดงาน เมื่อมีความคืบหน้าของงวดงานการก่อสร้าง

 

600 บาทต่อครั้ง

  • กรณีตรวจจำนวนสินค้าคงเหลือ ก่อนเบิกจ่ายงวดต่อไป
1,000 บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมเช็คคืนจากการชำระหนี้ 200 บาทต่อฉบับ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน หนังสือรับรองเครดิต การอาวัลและการรับรองตั๋วเงิน 

ประเภทธุรกรรม อัตราค่าธรรมเนียม
1.  หนังสือค้ำประกัน เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของวงเงินหนังสือค้ำประกัน ขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
2.  หนังสือรับรองเครดิต 
2.1 แบบไม่มีภาระผูกพัน

 

 

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปีของวงเงินหนังสือรับรองเครดิต 
ขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท   

2.2 แบบมีภาระผูกพัน

 

เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีของวงเงินหนังสือรับรองเครดิต 
ขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

3. การอาวัล และการรับรองตั๋วเงิน เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปีของวงเงินอาวัล หรือวงเงินรับรอง ขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อเครดิตการค้า 

ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 0.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 100 บาทต่อชุด 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ร้อยละ 0.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

มีผลบังตับใช้ตั้งแ่วันที่ 28 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร