อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ


ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม หน่วย : ร้อยละต่อปี เริ่มใช้ตั้งแต่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
(Minimum Retail Rate)
8.050 1 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)
(MINIMUM LOAN RATE)
6.750 1 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อเช่าซื้อ (MHR)
(MINIMUM HIRE-PURCHASE RATE)
3.875 14 พฤษภาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อลิสซิ่ง (MLSR)
(MINIMUM LEASING RATE)
7.375 14 พฤษภาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อเครดิตการค้า (MFR)
(MINIMUM FACTORING RATE)
6.75 1 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการส่งออก
(SME RATE)
เท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)
24 เมษายน 2552
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต 4.99 31 มกราคม 2560

*หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ระบุ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)

01 มิถุนายน 2563

28 เมษายน 2559

22 มีนาคม 2549

18 มีนาคม 2558

29 กันยายน 2548

10 ตุลาคม 2550

02 พฤษภาคม 2549

02 มีนาคม 2552

26 มกราคม 2549

28 กันยายน 2554

16 ธันวาคม 2548

 

ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (MRR)

28 เมษายน 2559

15 พฤศจิกายน 2562

26 พฤษภาคม 2558

27 มิถุนายน 2556

14 กุภาพันธ์ 2563

01 มิถุนายน 2563